Aeshna
Aeshnidae
Amphiagrion
Anax
(01.7.98)
Anisoptera
Archilestes
Argia
Arigomphus
Basiaeschna
(30.7.98)
Boyeria
(15.7.98)
Calopterygidae
Calopteryx
Celithemis
(18.8.98)
Chromagrion
Coenagrion
Coenagrionidae
Cordulegaster(14.8.98)
Cordulegastridae
Cordulia
Corduliidae
Dorocordulia
Dromogomphus(17.7.98)
Didymops
Enallagma
Epiaeschna
(03.8.98)
Epitheca
(17.7.98)
Erythemis(15.7.98)
Gomphaeschna(25.9.98)
Gomphidae
Gomphus-complex
Hagenius(24.7.98)
Hetaerina
Ischnura
Libellulidae
Ladona (16.7.98)
Lestes
Lestidae
Leucorrhinia
Libellula
Macromia
Macromiidae
Nannothemis
Nasiaeschna
Nehalennia
Neurocordulia

Ophiogomphus(02.9.98)
Pachydiplax(23.6.98)
Pantala
Perithemis
Petaluridae
Plathemis (16.7.98)
Progomphus(15.7.98)
Somatochlora
Stylogomphus(14.7.98)
Stylurus
Sympetrum

Tachopteryx(15.7.98)
Tramea
Williamsonia
(29.6.98)
Zygoptera